Aspirant / ILC

Bishop

Patrick ANDRIANARIVO

Bishop Patrick Andrianarivo  est le président fondateur de l’Eglise évangélique SHINE. Pasteur, enseignant, ministre de la guérison, un homme de Dieu qui marche avec le Seigneur pendant plus de 30ans.
Par la grâce de Dieu, il fut né de nouveau dès son très jeune âge. A treize ans, il reçut son appel dans une vision et a grandi sous le leadership du Pasteur Jocelyn Ranjarison, son père spirituel.
Apres avoir eu son diplôme en théologie, à l’issue de plusieurs mois de prières alternés de jeûnes, et avec la bénédiction de son père spirituel ainsi que de ses parents biologiques, il entame son ministère.

 

NY SARAM-PIANARANA

Ny saram-pianarana dia natao tena faran’izay mirary mba tsy
hanavesatra ireo maniry hiroso marina nefa manana fifehezan-tena matotra tsara
amin’ny fianarana izay hirosoany. Raha ny fanirinay dia hanolotra anao izany
maimaim-poana fa saingy noho ireo fikirakirana maro isan-karazany sy ny asa
maro ao anatiny dia tsy maintsy misy sarany izay tena mirary ny fianarana, izay
40.000Ar isam-bolana ihany. Raha ny tokony ho izy dia avy folo heny no tena
tokony sarany fa natao aloha izany mba hanamaivana anao sy ahasoa anao ary
indrindra tsy ho sakana ho an’ny antson’Andriamanitra ho anao indrindra
amin’izao andro farany izao, fa mila olona maro ny Tompo hijinja ny vokatra.

Raha toa ianao ka ao amin’ny fiangonana shine ; eny na
avy amin’ny fiangonana hafa aza ; dia manasa anao izahay hiombona amin’ny
fahasoavana ao anatin’izao iraka izao ka hiditra ho isan’ireo
« partenaire » amin’ny asa fanompoana. Hanolotra izay foinao
isam-bolana (ankoatran’ny saram-pianarana) ho fampandrosoana ny
asan’Andriamanitra dia izao iraka lehibe nomen’ny Tompo izao.

Mankasitraka

FANAMARIANA

Misy ny cours en ligne ary misy ihany koa ny cours presentiel.
Ny presentiel dia misy karazany roa(2) :
– Misy ny manana bacc
– Misy ny tsy manana bacc
Ny tsy manana bacc dia mizara roa.
Misy maraina , misy ny hariva (ireo roa ireo dia ho an’ireo tsy manana baccalaureat – izay certificat no azo amin’ny faran’ny fianarana)
Misy indray ireo manana bacc izay mahazo diplômé amin’ny farany.
Mizara roa ihany koa :
Misy ny formation à plein temps ho an’ireo manana baccalaureat.
Izany hoe na tapakandro feno lundi au samedi Na maraina na hariva LUNDI MERCREDI JEUDI Après midi 14h à 17h Io aloha rehefa feno 30isa dia misokatra indray ny maraina MARDI JEUDI VENDREDI 9H à 12H
Pratique ho an’ny presentiel dia samedi matin Pratique ho an’ny en ligne dia samedi matin.
Ny écolage dia mitovy. 40.000ar par mois.

FIKAMBANAN’NY MPITARIKA

( NEW GENERATION – TARANAKA VAOVAO)

Ny Taona 2014 dia napetrak’Andriamanitra navesatra tao ampon’ny mpanompony Bishop Patrick ANDRIANARIVO ny Hanangana fikambanan’ny Mpitarika .

monitoring

Vision / fahitana

Hampandroso sy hanitatra ny fiangonana ho sady lehibe no maro ary ho fiarovana ny fiangonana ( ny mpitarika sy ny mpino ao aminy.)

promotion

But / Tanjona

Handranitra ny mpanompon’Andriamanitra mba handroso lalina hatrany amin’ny fanompoana ary hahatratra ahavo ambony lavitra hatrany.

Hametraka ny fomba hiaraovana ny mpitarika sy ny fiangonana amin’ny fahavakisana na fisarahana lava izay manakorontana fiangonana sy ny tenan’i Kristy. Hametraka Ny tena loyaute marina.

Hametraka  ny tena fanajana marina Ray aman-dreny am-panahy sy fahefana ara-panahy. Fanajana mpitarika sy ny fanompoana /na ministera /na fiangonana.

Hampisy fifandraisana tsara feno fanetretena sy fitiavana eo amin’ny mpitarika sy ny mpiara miasa aminy ary ny mpino ao amin’ny ministera sahaniny ary amin’ny samy mpanompon’Andriamanitra.

Hampisy ihany koa fomba hifandraisana tsara feno fifanomezam-boninahitra sy mihitatra mihalehibe hatrany amin’ireo izay efa ao anaty fikambanana.

Hahatonga fifanakalozana traikefa, hevitra, fahatakarana izay hitondra fandrosoana sy fahombiazana ho an’ny asa fanompoana.

Mianatra mba hahomby foana  – Hanorona sy hivavaka ho an’ ireo mpikambana ny fomba hampahomby ao anaty fanompoana, ao anaty atmosfera feno fanetretena sady tsy misy fifampialonana ary feno fitiavan’ny mpirahalahy sy fahaizana mifankalaza.

Hampitombo hatrany ny fahaiza mitarika (leadership) sy fahaiza mitondran’ny (management) tsirairay amin’ny alalan’ny fampianarana /sy konferansa manara penitra tsara izay karakaraina (misy conference pour eglise locale, misy conference nationale, ary misy conference internationale izay hanasana mpanompon’ Andriamanitra lehibe maro avy any ivelany).

Hampitombona hatrany ny jery lavitra, hi –inspirer-na “vision fraiche”  tsara sy fanantenana lehibe ny amin’ny hoavy. Hanampina ny mpikambana sy ny tsirairay mba hitondra  fihavahana marina (difference) sy fiovana any amin’izay misy azy ho an’ny fanjakan’Andriamanitra sy ho fihitaran’ny fiangonana / fikambanana.

Hifanohanan’ny samy mpitarika sy hifampiarovan’ny samy mpitarika sy ny fiangonana mba samy handroso ary samy ho lehibe daholo araka izay niantson’ny Tompo azy, nefa tsy mifanararaotra na mifanimba fa ao anaty fifanajana sy fifankatiavan’ny mpiaralahy madio.

target

Mission / Iraka

Hampianatra sy hanoro ary hiaro ny mpitarika amin’ny alalan’ny fampianarana ny zava miafin’ny tenin’Atra, sy ny tena fanompoana marina ao anaty fanajana feno ny fanompon’ny hafa.